26 สิงหาคม 2549 ณ สนามกีฬาไพศาล

สวนกุหลาบวิทยาลัย